facebook

Програма Еразъм+ 2021/2027

Студентска мобилност с цел обучение

 

 

Еразъм студентска мобилност с цел обучение (СМО) представлява период на обучение в партниращо висше училище в чужбина. Този период е част от програмата за обучение на студента, завършваща с някоя от следните степени: бакалавърска, магистърска или докторска степен. Мобилността е необходимо да отговаря на обучението на студентите и техните потребности за личностно развитие.

Продължителността на мобилността е от 2 до 12 месеца (един или два семестъра) по време на всяка степен на обучение.

За периода на своята мобилност студентите получават Еразъм грант: финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в стандарта на живот в чужбина. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите. Изчислява се като месечна ставка, която се определя всяка година.

Обща информация и условия за кандидатстване

 

 Пътеводител на Еразъм студента, който носи кратка, но важна информация относно Еразъм+ мобилността

 

 

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА "ЕРАЗЪМ" МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ 2024/2025 г.

 

I. КРЪГ

Подаване на документи: от 12.02.2024 г. до 12.03.2024 г.

 

- Формуляр за кандидатстване;

- Академична / обща справка: с общ успех минимум мн. добър (4,50) въз основа на всички взети изпити по програма до момента;

- Владеене на чужд език: минимум ниво В1 с успех мин. (4,50). Признават се международно валидни сертификати или ниво, покрито в НБУ.

 

Обявяване на резултатите от I кръг: 15.03.2024 г. 

Резултатите ще бъдат обявени по елекронна поща. 

 

II. КРЪГ

Интервю по департаменти: 18.03.2024 г. до 29.03.2024 г.

Резултати по департаменти: след 29.03.2024 г.

 

III. КРЪГ

Кандидатстване към приемащия университет

- След преминаване на първи и втори кръг студентите биват номинирани от Еразъм офиса на НБУ към избраните от тях университети. Номинацията означава, че студентът вече е селектиран за мобилност от НБУ. 

- След номиниране студентите имат задължението да подадат необходимите документи, изисквани от приемащия университет като спазват посочените срокове и условия.

 

* * *

 

Документи за Еразъм+ мобилност

 

Online Learning Agreement (OLA)

Online Learning Agreement (OLA) е задължителен документ и представлява индивидуалния учебен план на

студента при реализиране на Еразъм мобилност. В него се описват дисциплините, които ще се изучават в

приемащия университет и се подписва от всички страни преди началото на мобилността. При изготвянето на

OLA е задължително да се използва онлайн платформата на Европейската комисия

 https://www.learning-agreement.eu/ или мобилното приложение Erasmus+ (erasmusapp.euи

задължително MyAcademicID/ESI (Уникален студентски идентификатор в Европейския съюз)

 

Как се подготвя, регистрира и одобрява Online Learning Agreement (OLA)

1. Регистрирайте се в платформата https://www.learning-agreement.eu/. Изберете вход с EDUGain и следвайте инструкциите. 

 

Инструкции за регистриране и попълване на OLA: 

 

  След като се регистрирате, с едно и също потребителско име и парола можете да влизате в платформата или в приложението.

2. Попълнете своя (OLA) и го подпишете онлайн. 

3. Ние (НБУ) ще получим автоматично генериран мейл, ще проверим и подпишем Вашия (OLA).

4. Приемащия университет ще получи автоматично генериран мейл, ще провери и подпише Вашия (OLA).

5. След подписването и от приемащия университет, Вие ще получите автоматично генериран мейл, че документът е готов.

При попълването на (OLA) трябва да се спазват следните условия:

  • Студентите трябва да изберат учебни дисциплини, които са аналогични или сходни на учебните дисциплини, които са включени в учебния им план и трябва да изучават в НБУ през периода на мобилността или до края на следването им;
  • Студентите трябва да положат успешно същия брой изпити, колкото трябва да положат в НБУ, според учебния план на съответната специалност  за дадения семестър.
  • Студентите нямат право да посочват учебни дисциплини, които вече са изучавали и по които имат положени изпити в предходните семестри на обучението им в НБУ;
  • В рамките на задължителните предмети не се включват предметите по изучаване на чужди езици, спорт и изкуства.
  • (OLA) е необходимо да бъде одобрен от  департаментния Еразъм координатор - одобрението става по електронен път, при необходимост от корекции, ще получите мейл да ги направите.

 Преди попълване на дисциплините е желателно студентите да се свържат академичните Еразъм координатори на департаментите си. 

 

Промени в (OLA) по време на мобилността

 

През първите 30 дни на мобилността, можете да направите промени в дисциплините, които ще изучавате в приемащия университет. Използвайте платформата или приложението, за да изтриете и добавите дисциплините. След това всички страни отново подписват документа.

 

Договор за финансиране на Еразъм мобилност 

 

- Grant Agreement for Studies EN

- Grant Agreement for Studies BG & Указания за попълване на индивидуалния договор;

- Сертификат за престой 

 

- Еразъм студентска харта

_________________________________________

 

- Доклад за акредитиране на курсове в НБУ