facebook

Програма Еразъм+ 2021/2027

Студентска мобилност с цел обучение

 

 

Еразъм студентска мобилност с цел обучение (СМО) представлява период на обучение в партниращо висше училище в чужбина. Този период е част от програмата за обучение на студента, завършваща с някоя от следните степени: бакалавърска, магистърска или докторска степен. Мобилността е необходимо да отговаря на обучението на студентите и техните потребности за личностно развитие.

Продължителността на мобилността е от 3 до 12 месеца (един или два семестъра) по време на всяка степен на обучение.

За периода на своята мобилност студентите получават Еразъм грант: финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в стандарта на живот в чужбина. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите. Изчислява се като месечна ставка, която се определя всяка година.

Обща информация и условия за кандидатстване

 

 Пътеводител на Еразъм студента, който носи кратка, но важна информация относно Еразъм+ мобилността

 

 

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА "ЕРАЗЪМ" МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ 2021/2022 г.

 

I. КРЪГ

Подаване на документи: от 01.03.2021 г. до 02.04.2021 г.

 

- Формуляр за кандидатстване;

- Академична / обща справка: с общ успех минимум мн. добър (4,50) въз основа на всички взети изпити по програма до момента;

- Владеене на чужд език: минимум ниво В1 с успех мин. (4,50). Признават се международно валидни сертификати или ниво, покрито в НБУ.

 

Обявяване на резултатите от I кръг: 07.04.2021 г. 

Резултатите ще бъдат обявени на информационното табло на втори етаж, корпус I.

 

II. КРЪГ

Интервю по департаменти: 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.

Резултати по департаменти: 27.04.2021 г.

 

III. КРЪГ

Кандидатстване към приемащия университет

- След преминаване на първи и втори кръг студентите биват номинирани от Еразъм офиса на НБУ към избраните от тях университети.

- След номиниране студентите имат задължението да подадат необходимите документи, изисквани от приемащия университет като спазват посочените срокове и условия.

 

* * *

 

 

Документи за Еразъм+ мобилност

- Презентация "Аз съм Еразъм студент";

- Learning Agreement: Before the Mobility;

- Learning Agreement: During the Mobility;

- Learning Agreement: After the Mobility;

- Как се попълва Learning Agreement: указания & видеоклип: Tips for students completing Erasmus+ Learning Agreement

- Grant Agreement for Studies EN

- Grant Agreement for Studies BG & Указания за попълване на индивидуалния договор;

 

- Еразъм студентска харта

_________________________________________

 

- Доклад за акредитиране на курсове в НБУ

 

 

ВАЖНО!!!

 

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с зачестилите запитвания относно процедурата по признаване на преждевременно прекратени мобилности поради форсмажорни обстоятелства Ви напомняме, че тя се прилага за мобилности с по-кратка от минималната легитимна продължителност. По правило мобилността се отчита на база реален престой (сертификат за престой). На тази база се изчислява и полагаемият грант. За справка вижте Приложение III - ФИНАНСОВИ И ДОГОВОРНИ ПРАВИЛА и Приложение V - Образец с минимално необходимото съдържание на индивидуален договор за мобилност.

 

Мобилности, които са отказани от страна на участника без да има основание да бъдат приети като форсмажорни, не следва да се отчитат в Mobility Tool+ и средствата за тях трябва да бъдат възстановени.   

 

Отменени мобилности, които нямат направени легитимни разходи, не се отчитат в Mobility Tool+.

 

Мобилности, които покриват минималната легитимна продължителност, не следва да се отчитат като форсмажорни дори и да са по-кратки от предварително договорирания период. Достатъчно е с вътрешно решение мобилността да бъде приета за легитимна и да бъде отчетена в Mobility Tool+, и към ЦРЧР, с реалната продължителност и полагаемия грант за тази продължителност.

 

По изключение е възможно мобилности, които покриват минималната легитимна продължителност или нереализирани мобилности (отказани от партниращите организации), да бъдат отчетени като форсмажорни, само ако има признаване на разходи за дейности от нереализирания период, напр. предварително заплатен наем за целия период на мобилността, който не е бил възстановен от наемодателя или направени разходи за промяна/отмяна на резервации за пътуване. Подобни разходи следва да бъдат обосновани и подкрепени с необходимите документи. В случай че участникът не претендира за възстановяване на подобни разходи, не предостави документи за тях или не е направил подобни разходи не следва да ги отчитате.

 

Мобилности, които са отложени следва да бъдат актуализирани в Mobility Tool+ с новите дати и да бъдат реализирани в последващ период. С цел избягване на сключване на нови договори с участниците, измененията в периода и другите параметри на мобилността могат да бъдат уредени с анекс към финансовото споразумение с участника.

 

„Непреодолима сила“ (форсмажорни обстоятелства): всяка непредвидима, извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните, които възпрепятстват една от страните да изпълнява което и да е от задълженията си по договора, не се дължат на грешка или небрежност от тяхна страна или от страна на подизпълнителите или третите страни, получаващи финансова подкрепа, и се оказват неизбежни въпреки упражнената от тях добросъвестност. За справка вижте Приложение I - ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

За форсмажорни обстоятелства могат да бъдат приети (списъкът е примерен и не следва да се разглежда като пълен и изчерпателен):

 • природни бедствия;
 • аварии, пожари;
 • терористични или военни действия;
 • заболяване на участник в дейност по Програма „Еразъм+“;
 • по изключение – мобилности към/от засегнатите от коронавируса (COVID-19) държави – Италия и Китай.
 • по изключение – прекратени и отменени мобилности заради усложнената обстановка, причинена от разпространението на коронавируса (COVID-19), напр. отменени събития (staff week), отменени занятия във висши училища и други образователни институции и др.  

 

При преждевременно прекъсване на мобилност поради форсмажорни обстоятелства или отмяната на мобилността изцяло, трябва да се следва стандартна процедура:

 

 • Участникът информира институцията бенефициент за настъпилите обстоятелства и предприема действия по възстановяване на направените от него/нея плащания за несъстоялите се дейности (възстановяване на разходи за билети, за настаняване и др.). Участникът изпраща мотивирано искане към институцията бенефициент за признаване на периода на мобилността/направените разходи заедно с документи, удостоверяващи настъпилите събития като: отчетни документи; медицински документи; съпътстващи документи като бордни карти, договори за наем; отказ за възстановяване на разходи от авиокомпания/хотел/общежитие или декларация за невъзможност за възстановяване на разходите, ако съответните организации (авиокомпании, хотели, общежития) отказват да издадат документ; забрана от национални/регионални/местни власти; заповед за преустановяване на занятията във ВУ; отмяна на предварително планирано събитие/обучение и други. Документите, които са на чужд език (различен от английски) трябва да имат превод (не е задължително да е от заклет преводач, може да бъдат преведени от участника или от институцията).

 

 • Институцията бенефициент, съгласно вътрешните си правила, разглежда искането на участника и на база предоставените документи, и обосноваността на искането, решава дали да приема мобилността като легитимна или не, дали да изиска частично или пълно възстановяване на средствата. Решението се записва в протокол или друг документ, съгласно вътрешните правила на институцията. Признатите разходи не може да надвишават полагаемите по договор средства. 

 

 • Мобилността се отразява в Mobility Tool+ с отчетен период и финансиране както е записан в решението на институцията. Мобилността трябва да бъде посочена в Mobility Tool+ като“ Force Majeure“ и да бъдат дадени кратки обяснения в поле „Force Majeure Explanations“. Повече информация може да намерите във файла „MT+ - data dictionary“, който е достъпен на началната страница на Mobility Tool+.    

 

 • Към финалния отчет за съответната академична година институцията бенефициент прилага искане към ЦРЧР за частично/пълно признаване на направените разходи по мобилността поради форсмажорни обстоятелства. Искането се изпраща заедно с копие на решението на институцията от по-горната точка и копие на описаните по-горе документи (копия „вярно с оригинала“).

 

 • Комисия към ЦРЧР разглежда искането на институцията бенефициент и съпътстващите документи, и излиза с финално становище, което може да потвърди решението на институцията бенефициент или да постанови друго.

 

 • ЦРЧР изпраща уведомително писмо до институцията бенефициент с резултатите от проверката на крайния отчет и признаването/непризнаването на направените разходи и легитимността на проведените мобилности.