facebook

Програма Еразъм+ 2021/2027

Мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение

 

 

Мобилността на персонала с цел преподаване дава възможност на преподавателите да преподават в партниращо висше училище в чужбина. Преподавателската дейност трябва да съдържа минимум 8 часа преподаване за период от 2 дни до 2 месеца с изключение на времето за пътуване. Реализира се на базата на сключено споразумение между университетите.

 

Мобилността на персонала с цел обучение има задача да подпомогне професионалното развитие на кадрите, което трябва да отговаря на стратегията за интернационализация и модернизация на НБУ. В тази връзка за легитимни дейности се считат запознаването и научаването на нови и иновативни методи, свързани с преподаване, както и административни и управленчески практики, които след приключване на мобилността могат да бъдат приложени от участниците в НБУ. Конференции или друг вид мероприятия, посветени на конкретна академична дисциплина се считат за нелегитимни за финансиране. Продължителността на дейностите е с период от 2 дни до 2 месеца с изключение на времето за пътуване. Реализира се на базата на сключено споразумение между университетите.

 

За своята дейност персоналът получава финансова подкрепа за път и издръжка за времето на своя престой:

 • Пътните разходи се изчисляват на базата на категория разстояние по съответната ставка за категория разстояние. Разстоянието се изчислява с помощта на Калкулатора за изчисляване на разстояния (от мястото на местоживеене до мястото на провеждане на мобилността).
 • Разходите за индивидуална подкрепа (издръжка) се изчисляват като се умножи броят на работните дни по единична дневна ставка. В приложения файл може да направите справка за ставките за път и издръжка: Ставки за единица разход.

 

 

 

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И АДМИНИСТРАТИВНА МОБИЛНОСТ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" ЗА СЕЛЕКЦИОННАТА 2022/2023 г.

 

За академичната 2023-2024г. НБУ има отпуснат бюджет за общо 30 мобилности  – 23 с цел преподаване (40 560.00 Евро) и 7 с цел обучение (9 140.00 Eвро).  

Колегите, селектирани за тази академична година, с протокол , могат да осъществят мобилност до 31.07.2024 г. без отново да подават документи за кандидатстване, но само в случай, че няма промяна на приемащия университет, а ако се отказват от мобилност, следва да уведомят в писмен вид Еразъм офиса.

 

 

КОНКУРС: Академична 2023/2024г. 

 

1)      Моля да имате предвид че, финансовата подкрепа ще се изплаща непосредствено преди осъществяване на мобилността (минимум 2 седмици преди първоначалната дата на мобилността) с цел да се избегне връщане на средствата, предвидени за целта (поради преждевременно прекъсване на мобилността или нейната отмяна заради форсмажорни обстоятелства).

 

2)      Документите може да изпращате онлайн, но с положените където е необходимо подписи.

 

 

3)      За да осъществите мобилност с цел преподаване/обучение, трябва задължително да сте физически в страната и да отговаряте на условието за минимум 8 часа преподаване/обучение. Моля, информирайте се предварително дали такава възможност предлага режимът на работа на чуждестранния университет-домакин на мобилността.

 

I КРЪГ 

Подаване на кандидатурите в Еразъм-офиса на НБУ или онлайн на skaldaramova@nbu.bg: от 18.09.2023 г. до 31.10.2023 г.

Необходими документи:  Протокол за селекция, придружен от Декларация за липса на конфликт на интереси. Селекцията на преподаватели от всеки департамент/звено следва да бъде извършена от (мин.) тричленна Еразъм комисия към департамента (решена на департаментен съвет) или от самия департаментен съвет. Всички членове на комисията/съвета, участвали в селекцията е необходимо да подпишат и Декларация за липса на конфликт на интереси. С приоритет ще се одобряват мобилности, за които към Протокола има приложена подписана от приемащия университет писмо-покана.

 

II КРЪГ 

Заседание на Еразъм комисията, на което се подкрепят мобилностите за финансиране: средата на ноември 2023 г.

 Обявяване на резултатите от конкурса: ще бъдете уведомени по имейл. 

 Критерии за подбор на персонал за мобилност с цел преподаване:

 • Насърчават се преподавателите, които планират мобилност за първи път;
 • Преподаватели, осъществили мобилност през последните три години при наличие на алтернативни кандидатури отстъпват своето място на преподаватели, които не са реализирали такъв тип мобилност през същия период;
 • Предлаганата мобилност да допринася за развитие и подобряване на учебната програма, както и за разработване на нови учебни материали;
 • Предлаганата мобилност да е перспективна за укрепване и развитие на връзките между университетите и за подготовка на бъдещи съвместни проекти;
 • Предимство се дава на департаменти с добре развиваща се международна дейност и с практически реализирани входящи и изходящи студентски мобилности;
 • Съобразява се разпределението на мобилностите с възможностите за постигане на географски баланс по държави и университети (без натрупвания на едни и същи дестинации и университети).

 Критерии за подбор на персонал с цел обучение:

 • Насърчават се служители, които планират мобилност за първи път;
 • Служители, осъществили мобилност през последните три години при наличие на алтернативни кандидатури отстъпват своето място на други, които не са реализирали такъв тип мобилност през същия период;
 • Предимство се дава на академичен и неакадемичен персонал на длъжност, свързана с администриране на Еразъм програмата – обмяна на опит, семинари, обучения. Приоритетни са обученията, свързани с организацията на мобилностите с цел практика, съвместни дипломи и др.

 Допустими категории щатен персонал са служители от:

 1. Бюро „Проекти“;
 2. ФСО;
 3. Други звена в Администрация на Настоятелството;
 4. Академична администрация;
 5. Студентско обслужване;
 6. Дистанционно и продължаващо обучение;
 7. Други.

 

  

 * *

Документи за подготовка и отчитане на мобилността:

 

- Staff Mobility Agreement Teaching – работната програма следва да бъде подписана тристранно преди осъществяването на мобилността. От страна на НБУ се подписва от департаментния координатор и офис Еразъм;
Staff Mobility Agreement Training – работната програма следва да бъде подписана тристранно преди осъществяването на мобилността. От страна на НБУ се подписва от департаментния координатор и офис Еразъм;
Grant Agreement (Индивидуален договор за финансиране на мобилността) – подписва се от преподавателя и Ректора на НБУ) & Указания за попълване на индивидуалния договор;
- Certificate of Attendance (Сертификат за участие) – изготвя се от приемащата институция непосредствено преди напускането й. Вписват се датите само на работния престой;
- Онлайн финален отчет – попълва се след приключване на мобилността;
- Бордни карти/автобусни билети;
- Заповед за командировка.

 

* * *

 

ВАЖНО!!!

 

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с зачестилите запитвания относно процедурата по признаване на преждевременно прекратени мобилности поради форсмажорни обстоятелства Ви напомняме, че тя се прилага за мобилности с по-кратка от минималната легитимна продължителност. По правило мобилността се отчита на база реален престой (сертификат за престой). На тази база се изчислява и полагаемият грант. За справка вижте Приложение III - ФИНАНСОВИ И ДОГОВОРНИ ПРАВИЛА и Приложение V - Образец с минимално необходимото съдържание на индивидуален договор за мобилност.

 

Мобилности, които са отказани от страна на участника без да има основание да бъдат приети като форсмажорни, не следва да се отчитат в Mobility Tool+ и средствата за тях трябва да бъдат възстановени.   

 

Отменени мобилности, които нямат направени легитимни разходи, не се отчитат в Mobility Tool+.

 

Мобилности, които покриват минималната легитимна продължителност, не следва да се отчитат като форсмажорни дори и да са по-кратки от предварително договорирания период. Достатъчно е с вътрешно решение мобилността да бъде приета за легитимна и да бъде отчетена в Mobility Tool+, и към ЦРЧР, с реалната продължителност и полагаемия грант за тази продължителност.

 

По изключение е възможно мобилности, които покриват минималната легитимна продължителност или нереализирани мобилности (отказани от партниращите организации), да бъдат отчетени като форсмажорни, само ако има признаване на разходи за дейности от нереализирания период, напр. предварително заплатен наем за целия период на мобилността, който не е бил възстановен от наемодателя или направени разходи за промяна/отмяна на резервации за пътуване. Подобни разходи следва да бъдат обосновани и подкрепени с необходимите документи. В случай че участникът не претендира за възстановяване на подобни разходи, не предостави документи за тях или не е направил подобни разходи не следва да ги отчитате.

 

Мобилности, които са отложени следва да бъдат актуализирани в Mobility Tool+ с новите дати и да бъдат реализирани в последващ период. С цел избягване на сключване на нови договори с участниците, измененията в периода и другите параметри на мобилността могат да бъдат уредени с анекс към финансовото споразумение с участника.

 

„Непреодолима сила“ (форсмажорни обстоятелства): всяка непредвидима, извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните, които възпрепятстват една от страните да изпълнява което и да е от задълженията си по договора, не се дължат на грешка или небрежност от тяхна страна или от страна на подизпълнителите или третите страни, получаващи финансова подкрепа, и се оказват неизбежни въпреки упражнената от тях добросъвестност. За справка вижте Приложение I - ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

За форсмажорни обстоятелства могат да бъдат приети (списъкът е примерен и не следва да се разглежда като пълен и изчерпателен):

 • природни бедствия;
 • аварии, пожари;
 • терористични или военни действия;
 • заболяване на участник в дейност по Програма „Еразъм+“;
 • по изключение – мобилности към/от засегнатите от коронавируса (COVID-19) държави – Италия и Китай.
 • по изключение – прекратени и отменени мобилности заради усложнената обстановка, причинена от разпространението на коронавируса (COVID-19), напр. отменени събития (staff week), отменени занятия във висши училища и други образователни институции и др.  

 

При преждевременно прекъсване на мобилност поради форсмажорни обстоятелства или отмяната на мобилността изцяло, трябва да се следва стандартна процедура:

 

 • Участникът информира институцията бенефициент за настъпилите обстоятелства и предприема действия по възстановяване на направените от него/нея плащания за несъстоялите се дейности (възстановяване на разходи за билети, за настаняване и др.). Участникът изпраща мотивирано искане към институцията бенефициент за признаване на периода на мобилността/направените разходи заедно с документи, удостоверяващи настъпилите събития като: отчетни документи; медицински документи; съпътстващи документи като бордни карти, договори за наем; отказ за възстановяване на разходи от авиокомпания/хотел/общежитие или декларация за невъзможност за възстановяване на разходите, ако съответните организации (авиокомпании, хотели, общежития) отказват да издадат документ; забрана от национални/регионални/местни власти; заповед за преустановяване на занятията във ВУ; отмяна на предварително планирано събитие/обучение и други. Документите, които са на чужд език (различен от английски) трябва да имат превод (не е задължително да е от заклет преводач, може да бъдат преведени от участника или от институцията).

 

 • Институцията бенефициент, съгласно вътрешните си правила, разглежда искането на участника и на база предоставените документи, и обосноваността на искането, решава дали да приема мобилността като легитимна или не, дали да изиска частично или пълно възстановяване на средствата. Решението се записва в протокол или друг документ, съгласно вътрешните правила на институцията. Признатите разходи не може да надвишават полагаемите по договор средства. 

 

 • Мобилността се отразява в Mobility Tool+ с отчетен период и финансиране както е записан в решението на институцията. Мобилността трябва да бъде посочена в Mobility Tool+ като“ Force Majeure“ и да бъдат дадени кратки обяснения в поле „Force Majeure Explanations“. Повече информация може да намерите във файла „MT+ - data dictionary“, който е достъпен на началната страница на Mobility Tool+.    

 

 • Към финалния отчет за съответната академична година институцията бенефициент прилага искане към ЦРЧР за частично/пълно признаване на направените разходи по мобилността поради форсмажорни обстоятелства. Искането се изпраща заедно с копие на решението на институцията от по-горната точка и копие на описаните по-горе документи (копия „вярно с оригинала“).

 

 • Комисия към ЦРЧР разглежда искането на институцията бенефициент и съпътстващите документи, и излиза с финално становище, което може да потвърди решението на институцията бенефициент или да постанови друго.

 

 • ЦРЧР изпраща уведомително писмо до институцията бенефициент с резултатите от проверката на крайния отчет и признаването/непризнаването на направените разходи и легитимността на проведените мобилности.