facebook

Програма Еразъм+ 2021/2027

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

 

„Еразъм+“ е новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014 г. като продължение на програмите "Учене през целия живот" и "Сократ", и е с период на действие до 2027 г. В нея участват 28-те страни членки на ЕС заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония и Турция (т. нар. програмни държави). Някои дейности са отворени и към други държави партньори в света.

 

 

Програмата дава възможности за образование, обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студенти, преподаватели и административен състав, посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

 

 

Участници в програма "Еразъм+" могат да бъдат училища, академични институции, различни асоциации, публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище, изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпросите на образованието, младежта и спорта.

 

Съвместно събитие на НБУ и БТПП на тема „Еразъм за български предприемачи“

 

Повече информационни ресурси от уебсайта на Европейската комисия

 

НБУ И ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

 

ДЕЙНОСТИ

 

На участниците в програма "Еразъм+" се предлагат възможности за повишаване на международното измерение на образованието, обучението и професионалния опит чрез сътрудничеството между институциите в страните участнички и страните партньори, с които НБУ има договорени отношения по условията и реда на програмата. Очакван ефект е и подобряването на чуждоезиковото обучение, на езиковото многообразие и междукултурното разбирателство. Това може да се случи чрез реализирането на една от следните дейности:

 

Студентската мобилност с цел обучение обхваща: изпращане на студенти и докторанти от НБУ за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в чуждестранни университети, с които НБУ има сключени двустранни Еразъм споразумения, както и приемане за обучение в НБУ на чуждестранни студенти и докторанти от университетите участници и партньори.

 

Студентската мобилност с цел практика обхваща: изпращане на студенти от НБУ за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация.

Мобилността за практика на студенти от НБУ се организира в сътрудничество с Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО).

 

Мобилността на персонала с цел преподаване и с цел обучение е свързана с изпращане на преподаватели и/или служители от НБУ за участие в учебния/работния процес в университети участници и партньори на НБУ по програма "Еразъм+" и гостуване в НБУ на чуждестранни преподаватели и служители от тези университети.

 

 

 

Партниращите университети постигат предварително споразумение за конкретния период и програмата на лекциите на гостуващите преподаватели и служители.

 

 

 

Тази дейност по програма "Еразъм+" дава възможност на преподавателския и непреподавателския състав на НБУ и институцията партньор за трансфер на знания или ноу-хау, обмяна на опит в областта на организацията на международната и другите направления на административната дейност на университетите.

 

 

ВАЖНО!!!

 

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с зачестилите запитвания относно процедурата по признаване на преждевременно прекратени мобилности поради форсмажорни обстоятелства Ви напомняме, че тя се прилага за мобилности с по-кратка от минималната легитимна продължителност. По правило мобилността се отчита на база реален престой (сертификат за престой). На тази база се изчислява и полагаемият грант. За справка вижте Приложение III - ФИНАНСОВИ И ДОГОВОРНИ ПРАВИЛА и Приложение V - Образец с минимално необходимото съдържание на индивидуален договор за мобилност.

 

Мобилности, които са отказани от страна на участника без да има основание да бъдат приети като форсмажорни, не следва да се отчитат в Mobility Tool+ и средствата за тях трябва да бъдат възстановени.   

 

Отменени мобилности, които нямат направени легитимни разходи, не се отчитат в Mobility Tool+.

 

Мобилности, които покриват минималната легитимна продължителност, не следва да се отчитат като форсмажорни дори и да са по-кратки от предварително договорирания период. Достатъчно е с вътрешно решение мобилността да бъде приета за легитимна и да бъде отчетена в Mobility Tool+, и към ЦРЧР, с реалната продължителност и полагаемия грант за тази продължителност.

 

По изключение е възможно мобилности, които покриват минималната легитимна продължителност или нереализирани мобилности (отказани от партниращите организации), да бъдат отчетени като форсмажорни, само ако има признаване на разходи за дейности от нереализирания период, напр. предварително заплатен наем за целия период на мобилността, който не е бил възстановен от наемодателя или направени разходи за промяна/отмяна на резервации за пътуване. Подобни разходи следва да бъдат обосновани и подкрепени с необходимите документи. В случай че участникът не претендира за възстановяване на подобни разходи, не предостави документи за тях или не е направил подобни разходи не следва да ги отчитате.

 

Мобилности, които са отложени следва да бъдат актуализирани в Mobility Tool+ с новите дати и да бъдат реализирани в последващ период. С цел избягване на сключване на нови договори с участниците, измененията в периода и другите параметри на мобилността могат да бъдат уредени с анекс към финансовото споразумение с участника.

 

„Непреодолима сила“ (форсмажорни обстоятелства): всяка непредвидима, извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните, които възпрепятстват една от страните да изпълнява което и да е от задълженията си по договора, не се дължат на грешка или небрежност от тяхна страна или от страна на подизпълнителите или третите страни, получаващи финансова подкрепа, и се оказват неизбежни въпреки упражнената от тях добросъвестност. За справка вижте Приложение I - ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

За форсмажорни обстоятелства могат да бъдат приети (списъкът е примерен и не следва да се разглежда като пълен и изчерпателен):

 • природни бедствия;
 • аварии, пожари;
 • терористични или военни действия;
 • заболяване на участник в дейност по Програма „Еразъм+“;
 • по изключение – мобилности към/от засегнатите от коронавируса (COVID-19) държави – Италия и Китай.
 • по изключение – прекратени и отменени мобилности заради усложнената обстановка, причинена от разпространението на коронавируса (COVID-19), напр. отменени събития (staff week), отменени занятия във висши училища и други образователни институции и др.  

 

При преждевременно прекъсване на мобилност поради форсмажорни обстоятелства или отмяната на мобилността изцяло, трябва да се следва стандартна процедура:

 

 • Участникът информира институцията бенефициент за настъпилите обстоятелства и предприема действия по възстановяване на направените от него/нея плащания за несъстоялите се дейности (възстановяване на разходи за билети, за настаняване и др.). Участникът изпраща мотивирано искане към институцията бенефициент за признаване на периода на мобилността/направените разходи заедно с документи, удостоверяващи настъпилите събития като: отчетни документи; медицински документи; съпътстващи документи като бордни карти, договори за наем; отказ за възстановяване на разходи от авиокомпания/хотел/общежитие или декларация за невъзможност за възстановяване на разходите, ако съответните организации (авиокомпании, хотели, общежития) отказват да издадат документ; забрана от национални/регионални/местни власти; заповед за преустановяване на занятията във ВУ; отмяна на предварително планирано събитие/обучение и други. Документите, които са на чужд език (различен от английски) трябва да имат превод (не е задължително да е от заклет преводач, може да бъдат преведени от участника или от институцията).

 

 • Институцията бенефициент, съгласно вътрешните си правила, разглежда искането на участника и на база предоставените документи, и обосноваността на искането, решава дали да приема мобилността като легитимна или не, дали да изиска частично или пълно възстановяване на средствата. Решението се записва в протокол или друг документ, съгласно вътрешните правила на институцията. Признатите разходи не може да надвишават полагаемите по договор средства. 

 

 • Мобилността се отразява в Mobility Tool+ с отчетен период и финансиране както е записан в решението на институцията. Мобилността трябва да бъде посочена в Mobility Tool+ като“ Force Majeure“ и да бъдат дадени кратки обяснения в поле „Force Majeure Explanations“. Повече информация може да намерите във файла „MT+ - data dictionary“, който е достъпен на началната страница на Mobility Tool+.    

 

 • Към финалния отчет за съответната академична година институцията бенефициент прилага искане към ЦРЧР за частично/пълно признаване на направените разходи по мобилността поради форсмажорни обстоятелства. Искането се изпраща заедно с копие на решението на институцията от по-горната точка и копие на описаните по-горе документи (копия „вярно с оригинала“).

 

 • Комисия към ЦРЧР разглежда искането на институцията бенефициент и съпътстващите документи, и излиза с финално становище, което може да потвърди решението на институцията бенефициент или да постанови друго.

 

 • ЦРЧР изпраща уведомително писмо до институцията бенефициент с резултатите от проверката на крайния отчет и признаването/непризнаването на направените разходи и легитимността на проведените мобилности.

 

 

 

 

ВАЖНИ ЕРАЗЪМ ДОКУМЕНТИ

 


БЛАНКИ НА ДВУСТРАННИ ЕРАЗЪМ СПОРАЗУМЕНИЯ:


АКТУАЛНА ЕРАЗЪМ ИНФОРМАЦИЯ:

 

Европейска студентска мрежа „Еразъм“
(Erasmus Student Network Bulgaria – NBU)

 

Скъпи колеги, ако желаете да обмените опит или да говорите с други млади и мотивирани студенти, които са били в чужбина по програма "Еразъм+" и се занимават с доброволческа дейност, можете да се свържете с Erasmus Student Network – ESN Bulgaria. Те са най-голямата студентска организация в Европа. Доброволците от ESN ще се радват да ви обърнат внимание, да отговорят на въпросите ви или да ви предложат приятелски съвет, свързан с вашата мобилност.

Можете да се свържете с тях на: https://www.facebook.com/ESNNBU и на e-mail адрес: nbu.esn@gmail.com

 

 

КОНТАКТИ

 

Бюро „Проекти“
Еразъм офис

 

корпус 1, офис 303

e-mail: erasmus@nbu.bg

 

Специалисти

д-р Стефани Калдаръмова

Специалист изходяща мобилност

тел.: 02 8110 647, вътр. 13031
e-mail: skaldaramova@nbu.bg

 

Мария Чолакова

Специалист входяща мобилност

тел.: 02 8110 687, вътр. 13032
e-mail: mcholakova@nbu.bg