facebook

Програма Еразъм+ 2021/2027

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

 

 

 

„Еразъм+“ е новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014 г. като продължение на програмите "Учене през целия живот" и "Сократ", и е с период на действие до 2027 г. В нея участват 28-те страни членки на ЕС заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония и Турция (т. нар. програмни държави). Някои дейности са отворени и към други държави партньори в света.

Програмата дава възможности за образование, обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студенти, преподаватели и административен състав, посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. По този начин се насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

 

 

Участници в програма "Еразъм+" могат да бъдат училища, академични институции, различни асоциации, публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище, изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпросите на образованието, младежта и спорта.

 

Повече информационни ресурси от уебсайта на Европейската комисия

 

НБУ И ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

 

ДЕЙНОСТИ

 

На участниците в програма "Еразъм+" се предлагат възможности за повишаване на международното измерение на образованието, обучението и професионалния опит чрез сътрудничеството между институциите в страните участнички и страните партньори, с които НБУ има договорени отношения по условията и реда на програмата. Очакван ефект е и подобряването на чуждоезиковото обучение, на езиковото многообразие и междукултурното разбирателство. Това може да се случи чрез реализирането на една от следните дейности:

 

Студентската мобилност с цел обучение обхваща: изпращане на студенти и докторанти от НБУ за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в чуждестранни университети, с които НБУ има сключени двустранни Еразъм споразумения, както и приемане за обучение в НБУ на чуждестранни студенти и докторанти от университетите участници и партньори.

Два вида студентска мобилност: 

 

1) Дългосрочна физическа мобилност с продължителност от 2 до 12 месеца (един или 2 семестъра) 

2) Краткосрочна физическа мобилност с продължителност от 5 до 30 дни 

 

Студентската мобилност с цел практика обхваща: изпращане на студенти от НБУ за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация.

Мобилността за практика на студенти от НБУ се организира в сътрудничество с Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО).

 

Мобилността на персонала с цел преподаване и с цел обучение е свързана с изпращане на преподаватели и/или служители от НБУ за участие в учебния/работния процес в университети участници и партньори на НБУ по програма "Еразъм+" и гостуване в НБУ на чуждестранни преподаватели и служители от тези университети.

 

Партниращите университети постигат предварително споразумение за конкретния период и програмата на лекциите на гостуващите преподаватели и служители.

 

ВАЖНИ ЕРАЗЪМ ДОКУМЕНТИ

 

 

АКТУАЛНА ЕРАЗЪМ ИНФОРМАЦИЯ:

 

 

Тази дейност по програма "Еразъм+" дава възможност на преподавателския и непреподавателския състав на НБУ и институцията партньор за трансфер на знания или ноу-хау, обмяна на опит в областта на организацията на международната и другите направления на административната дейност на университетите.

 

 

 

 

Европейска студентска мрежа „Еразъм“
(Erasmus Student Network Bulgaria – NBU)

 

Скъпи колеги, ако желаете да обмените опит или да говорите с други млади и мотивирани студенти, които са били в чужбина по програма "Еразъм+" и се занимават с доброволческа дейност, можете да се свържете с Erasmus Student Network – ESN Bulgaria. Те са най-голямата студентска организация в Европа. Доброволците от ESN ще се радват да ви обърнат внимание, да отговорят на въпросите ви или да ви предложат приятелски съвет, свързан с вашата мобилност.

Можете да се свържете с тях на: https://www.facebook.com/ESNNBU и на e-mail адрес: nbu.esn@gmail.com

 

 

КОНТАКТИ

 

Бюро „Проекти“

Еразъм офис, корпус 1, етаж 3, офис 303

 

Специалист

Екатерина Бръзицова, 

Специалист входяща мобилност

тел.: 02 8110 687, вътр. 13032
e-mail: erasmus@nbu.bg

 

 

Специалист

д-р Стефани Калдаръмова

Специалист изходяща мобилност

тел.: 02 8110 647, вътр. 13031
e-mail: skaldaramova@nbu.bg