Програма Еразъм+ 2014/2021

Мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение

Мобилността на персонала с цел преподаване дава възможност на преподавателите да преподават в партниращо висше училище в чужбина. Преподавателската дейност трябва да съдържа минимум 8 часа преподаване за период от 2 дни до 2 месеца с изключение на времето за пътуване. Реализира се на базата на сключено споразумение между университетите.

 

Мобилността на персонала с цел обучение има задача да подпомогне професионалното развитие на кадрите, което трябва да отговаря на стратегията за интернационализация и модернизация на НБУ. В тази връзка за легитимни дейности се считат запознаването и научаването на нови и иновативни методи, свързани с преподаване, както и административни и управленчески практики, които след приключване на мобилността могат да бъдат приложени от участниците в НБУ. Конференции или друг вид мероприятия, посветени на конкретна академична дисциплина се считат за нелегитимни за финансиране. Продължителността на дейностите е с период от 2 дни до 2 месеца с изключение на времето за пътуване. Реализира се на базата на сключено споразумение между университетите.

 

За своята дейност персоналът получава финансова подкрепа за път и издръжка за времето на своя престой:

 • Пътните разходи се изчисляват на базата на категория разстояние по съответната ставка за категория разстояние. Разстоянието се изчислява с помощта на Калкулатора за изчисляване на разстояния (от мястото на местоживеене до мястото на провеждане на мобилността).
 • Разходите за индивидуална подкрепа (издръжка) се изчисляват като се умножи броят на работните дни по единична дневна ставка. В приложения файл може да направите справка за ставките за път и издръжка: Ставки за единица разход.

 

* * *

Тук можете да намерите предложения за преподавателски мобилности в различни области на знание, направени от Universidad de Valladolid, Испания (E VALLADO01).

* * *

Тук можете да прочетете предложение за преподавателска мобилност от Kaunas University of Technology в Каунас, Литва (LT KAUNAS02).

 

* * *

Тук можете да се запознаете с предложенията на Universita degli Studi di Macerata, Италия (I  MACERAT01).

 

* * *

 

ЕРАЗЪМ КОМИСИЯТА НА НБУ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И АДМИНИСТРАТИВНА МОБИЛНОСТ
ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

I. КРЪГ

Подаване на кандидатурите в Еразъм офиса на НБУ: от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г.

Необходими документи: Протокол за селекция, придружен от Декларация за липса на конфликт на интереси. Селекцията на преподаватели от всеки департамент/звено следва да бъде извършена от (мин.) тричленна Еразъм комисия към департамента (решена на департаментен съвет) или от самия департаментен съвет. Всички членове на комисията/съвета, участвали в селекцията е необходимо да подпишат и Декларация за липса на конфликт на интереси. С приоритет ще се одобряват мобилности, за които към Протокола има приложена подписана от приемащия университет Писмо-покана.

 

II. КРЪГ

Заседание на Еразъм комисията, на което се подкрепят мобилностите за финансиране: между 01.11.2019 г. и 10.11.2019 г.

 

III. КРЪГ

Обявяване на резултатите от конкурса: между 15.11.2019 г. и 25.11.2019 г.

 

За настоящата академична година НБУ има отпуснат бюджет за 30 мобилности с цел преподаване (34 800,00 евро) и 5 мобилности с цел обучение на персонала (7 000,00 евро).

 

Критерии за подбор на персонал за мобилност с цел преподаване:

Селекцията на преподавателите трябва да се извършва по справедлив и прозрачен начин от висшето учебно заведение.

 • Насърчават се преподавателите, които планират мобилност за първи път;
 • Преподаватели, осъществили мобилност през последните три години при наличие на алтернативни кандидатури отстъпват своето място на преподаватели, които не са реализирали такъв тип мобилност през същия период;
 • Мобилността да допринася за развитие и подобряване на учебната програма, както и за разработване на нови учебни материали;
 • Мобилността да е перспективна за укрепване и развитие на връзките между университетите и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество;
 • Предимство се дава на департаменти с добре развиваща се международна дейност и с практически реализирани входящи и изходящи студентски мобилности;
 • Следва се географски баланс като се разпределят равномерно мобилностите по държави и по университети (без натрупвания на едни и същи дестинации и университети).

 

Критерии за подбор на персонал с цел обучение:

Селекцията на (не)преподавателите трябва да се извършва по справедлив и прозрачен начин от висшето учебно заведение.

 • Насърчават се служители, които планират мобилност за първи път;
 • Служители, осъществили мобилност през последните три години при наличие на алтернативни кандидатури отстъпват своето място на други, които не са реализирали такъв тип мобилност през същия период;
 • Академичен и неакадемичен персонал на длъжност, свързана с администриране на Еразъм програмата – обмяна на опит, семинари, обучения. Приоритетни са обученията, свързани с организацията на мобилностите с цел практика, съвместни дипломи и др.

 

Допустими категории щатен персонал са служители от:

 1. Бюро „Проекти“;
 2. ФСО;
 3. Общ административен персонал;
 4. Академична администрация;
 5. Студентско обслужване;
 6. Дистанционно и продължаващо обучение;
 7. Други.


* * *

Документи за подготовка и отчитане на мобилността:

 

- Декларация за защита на личните данни;
- Staff Mobility Agreement Teaching – работната програма следва да бъде подписана тристранно преди осъществяването на мобилността. От страна на НБУ се подписва от департаментния координатор и офис Еразъм;
Staff Mobility Agreement Training – работната програма следва да бъде подписана тристранно преди осъществяването на мобилността. От страна на НБУ се подписва от департаментния координатор и офис Еразъм;
Grant Agreement (Индивидуален договор за финансиране на мобилността) – подписва се от преподавателя и Ректора на НБУ) & Указания за попълване на индивидуалния договор;
- Certificate of Attendance (Сертификат за участие) – изготвя се от приемащата институция непосредствено преди напускането й. Вписват се датите само на работния престой;
- Онлайн финален отчет – попълва се след приключване на мобилността;
- Бордни карти/автобусни билети;
- Заповед за командировка.